fbpx

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Bureau Delight.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Bureau Delight (handelsnaam van Marije van den Berg).

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of een particulier of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Trainingen: standaard groepsgewijze trainingen, die online of offline gegeven worden, zoals vermeld in de (online) brochures of op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven voor trainingen.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

PartijenOpdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coachingindividuele begeleiding. Hiervoor zijn er verschillende producten in het aanbod, maar het betreft hier 1-op1 begeleiding van een coach en een Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

6.1  Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

5.2 Training door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training > 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk mits het 7LIFE assessment van de extra deelnemer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training ingevuld kan worden. Er wordt € 175,- in rekening gebracht voor dit extra assessment.
 6. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training.

Artikel 5.3 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.bureaudelight.nl.

Artikel 8: Betaling training of coaching

8.1. Bij maatwerk voor bedrijven
Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de training of coaching door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de datum waarop de training of de coaching plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de training of coaching weigeren conform het bepaalde in artikel 8.5.

8.2. Bij individuele trainingen of coaching
Bij deelname aan een individuele training of coaching brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs in rekening via de webshop, ter bevestiging ontvangt de Opdrachtgever per mail een factuur. De Opdrachtgever betaald direct, waarna de inschrijving compleet is.

8.3. De reis- en mogelijke verblijfkosten in verband met deelname aan een training zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training te weigeren.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Het 7LIFE assessment en de daarbij ontwikkelde tools zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en coachingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

11.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.3 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.5 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

12.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, coaching en maatwerk, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. Bovendien wordt de deelnemer van een evenement of coaching aan een mailinglijst toegevoegd, waarbij men altijd in de gelegenheid is zich eenzijdig uit te kunnen schrijven uit de maillijst.

12.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

12.4. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

12.5 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 7 van het privacy statement geeft aan op welke wijze men van dit recht gebruik kunt maken.

12.4 Het gehele privacy statement kunt u vinden op: www.bureaudelight.nl.

Artikel 13: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

13.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

13.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.